Menu

IREX – individuální pravidla výstavy

Elektronická verze IREX: IREX_cz.pdf


Článek 1 – CÍLE VÝSTAVY

1.1 PRAGA 2018 je specializovaná světová výstava poštovních známek s patronátem FIP a s uznáním FEPA, konaná u příležitosti oslav:

 • 100. výročí vzniku Československé republiky (1918-2018),
 • 100. výročí vydání první československé známky,
 • 100. výročí ukončení I. světové války.

Cílem výstavy je propagace filatelie, rozvoj vzájemných vztahů a filatelistické kultury, spolupráce mezi filatelisty celého světa, prezentace kreativity a inovací při zpracování výstavních exponátů a také propagace virtuální filatelistické výstavy Exponet (www.exponet.info).

Článek 2 – ORGANIZÁTOR, DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

2.1 Pořadatelem výstavy PRAGA 2018 je Svaz českých filatelistů, z.s., prostřednictvím k tomu účelu založeného Spolku Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018, z.s.

2.2 Výstava bude zahájena 15. srpna 2018 a ukončena 18. srpna 2018

2.3 Výstava se bude konat v Kongresovém hotelu Clarion v Praze, Freyova 945/33, Praha 9 – Vysočany. K dispozici bude přibližně 1500 výstavních rámů.

Článek 3 – PATRONÁT, UZNÁNÍ A PŘEDPISY

3.1 PRAGA 2018 je specializovaná světová výstava s oficiálním patronátem Mezinárodní filatelistické federace FIP uděleným 74. kongresem FIP, který se konal dne 26. října 2016 v Taipei, Taiwan.

PRAGA 2018 se koná také s uznáním FEPA, uděleným kongresem FEPA , který se konal dne 1. května 2016 v Portu, Portugalsko.

3.2 Výstava PRAGA 2018 se řídí těmito předpisy:

 • všeobecné řády FIP pro výstavy (GREX),
 • všeobecná pravidla FIP pro hodnocení soutěžních exponátů na výstavách FIP (GREV),
 • speciální řády FIP pro hodnocení soutěžních exponátů na výstavách FIP (SREVs),
 • výstavní propozice PRAGA 2018 (IREX) (článek 3.10 řádu GREX).
 • V případě odchýlení od GREX, GREV nebo SREVs platí IREX.

Článek 4  – PODMÍNKY ÚČASTI

4.1 Soutěžní výstavní třídy:

Přihlásit se mohou vystavovatelé, kteří jsou členy národních federací/společností/svazů Mezinárodní filatelistické federace FIP.

4.2 Pro třídu 1. (TR), 2. (PH) a 7. (FSC) mohou být přijaty exponáty, které obdržely na národní výstavě alespoň pozlacenou medaili. Pro třídu 4. (jednorámové exponáty) mohou být přijaty exponáty, které obdržely na národní výstavě minimálně 70 bodů. Pro ostatní třídy není požadována žádná kvalifikace.

4.3 Nesoutěžní třídy:

Přijetí exponátů do nesoutěžních tříd je vázáno na speciální pozvání Organizačního výboru.

Článek 5  – VÝSTAVNÍ TŘÍDY

5.1 Nesoutěžní třídy:

 • A/ Čestný dvůr
 • B/ Pozvané exponáty

5.2 Soutěžní třídy:

 • Třída 1. Tradiční filatelie
  • A/ Československo – národní třída
  • B/ Evropa
  • C/ Amerika
  • D/ Asie, Oceánie a Afrika
 • Třída 2. Poštovní historie
  • A/ Československo – národní třída
  • B/ Evropa
  • C/ Amerika
  • D/ Asie, Oceánie a Afrika
 • Třída 3. Filatelistická literatura
  • A/ Filatelistické knihy a studie (vydané po 1. lednu 2014)
  • B/ Filatelistické časopisy a periodika (vydané po 1. lednu 2017)
  • C/ Katalogy (vydané po 1. lednu 2017)
  • Vystavovatel, který bude přihlašovat exponát ve třídě literatury, vyplní kromě přihlášky ještě samostatný „Informativní formulář pro filatelistickou literaturu“.
 • Třída 4. Jednorámové exponáty
  • A/ Československo – národní třída
  • B/ Evropa
  • C/ Amerika
  • D/ Asie, Oceánie a Afrika
  • Exponáty v této třídě musí vycházet z úzkého filatelistického objektu, který odpovídá rozsahu jednoho výstavního rámu. Není dovolen výběr z mezinárodně oceněného vícerámového exponátu                       (5 nebo 8 rámů).
  • Hodnocení bude provedeno na základě udělených bodů (60 – 100) a vystavovatel obdrží pouze diplom bez medaile. V případě hodnocení méně než 60 bodů bude uděleno potvrzení o účasti.
  • Exponáty budou hodnoceny pouze ve třídách:
   • Tradiční filatelie (TR), viz Třída 1,
   • Poštovní historie (PH), viz Třída 2,
   • Fiskální ceniny (FSC), viz třída 7.
  • Vystavovatel je povinen uvést přesnou identifikaci exponátu v přihlášce, do které uvede třídu, do níž má být exponát zařazen (TR, PH, FSC).
 • Třída 5. Moderní filatelie (21. století)
  • Tato třída má povzbudit sběratele mladého filatelistického materiálu k jeho vystavení na nejvyšší úrovni a ukázat poštovním správám širokou základnu filatelistů, kteří sbírají a studují materiály vydané v 21. století (po roce 2000).
  • Organizační výbor zřídil tuto třídu pro exponáty odpovídající speciálním směrnicím FIP pro třídu Tradiční filatelie a Poštovní historie.
  • Exponát pro třídu Moderní filatelie musí obsahovat filatelistický materiál vydaný poštovními správami v 21. století. Jedná se například o poštovní známky a další dokumenty vydané po roce 2000. Nicméně v případě nutných souvislostí může exponát obsahovat i malé procento materiálu vydaného před rokem 2000.
  • Exponáty třídy Moderní filatelie budou hodnoceny podle řádů SREVs vydaných FIP pro výše uvedené soutěžní třídy v daném čase.
  • Přidělení odpovídajícího množství bodů bude odpovídat skutečnosti, že vystavený filatelistický materiál je hodný studia, je obtížné jej získat a jeho ucelená prezentace seznamuje  filatelistickou veřejnost s méně známými skutečnostmi, i když krátká doba od jeho vydání neumožňuje objektivně zhodnotit jeho důležitost či vzácný výskyt.
  • Exponát obdrží odpovídající medaili a bude zařazen do seznamu FIP. Potvrzení o účasti bude uděleno v případě hodnocení méně než 60 bodů.
  • Přijetí přihlášky do třídy Moderní filatelie pro výstavu PRAGA 2018 bude závislé na doporučení národního komisaře a rozhodnutí Organizačního výboru výstavy PRAGA 2018.
  • Přihlašovány mohou být pouze pětirámové exponáty a přijetí nevylučuje účast exponátů v ostatních třídách.
 • Třída 6. Otevřená třída
 • Třída 7. Fiskální ceniny 

Článek 6 – HODNOCENÍ EXPONÁTŮ A OCENĚNÍ

6.1 Exponáty v soutěžních třídách budou hodnoceny jmenovanými hodnotiteli s akreditací FIP v souladu s principy uvedenými v řádech GREV a SREVs. Jakékoliv odchylky musí být odsouhlaseny předsednictvem FIP.

Článek 7 – VELIKOST VÝSTAVNÍCH RÁMŮ A JEJICH PŘIDĚLOVÁNÍ

7.1 Výstavní rámy pro výstavu PRAGA 2018 budou o velikosti 97 cm x 120 cm. Rám pojme 16 listů formátu A4 ve čtyřech řadách po čtyřech listech (4 x 4) vložených v průhledném ochranném obalu, nejvýše 295 mm vysokých a 245 mm širokých. Větší formáty listů mohou být přijaty, ale musí být v násobcích standardní velikosti a předem schváleny Organizačním výborem.

7.2 Všechny exponáty musí být na bílých nebo světlých listech.

Exponáty na tmavých nebo černých listech nebudou na výstavu přijaty.

7.3 Jury musí mít k dispozici originál certifikátů, který se vloží na zadní stranu příslušného listu. V pravém dolním rohu výstavního listu bude uvedeno malé ©.

7.4 Každému exponátu bude přiděleno 5 nebo 8 výstavních rámů (s výjimkou tříd 3. a 4.) v souladu s články 6.3 a 6.4 řádu GREX.

Pět rámů obdrží exponát, který získal alespoň pozlacenou medaili na národní úrovni.

Osm rámů obdrží exponát, který získal na předchozích výstavách FIP alespoň velkou pozlacenou medaili.

Článek 8 – PŘIHLÁŠKY A PŘIJETÍ EXPONÁTU

8.1 Vystavovatel vyplní pro každý exponát samostatnou přihlášku, kterou podá prostřednictvím národního komisaře příslušné země, jak je uvedeno v článcích 11 a 21 řádu GREX.

8.2 Organizační výbor má po poradě s konzultantem FIP právo přihlášku přijmout, nebo odmítnout bez oznámení důvodů.

8.3 Správně vyplněné přihlášky současně s kopií plánu exponátu v jednom z úředních jazyků FIP budou předány prostřednictvím národních komisařů generálnímu komisaři nejpozději do                              15. listopadu 2017.

8.4 Vystavovatel může vystavovat svůj exponát pod pseudonymem. Jeho identita musí být známa Organizačnímu výboru (článek 16 řádu GREX).

8.5 Oznámení o přijetí či nepřijetí, spolu s počtem přidělených rámů, obdrží vystavovatel prostřednictvím příslušného komisaře nejpozději do 20. února 2018.

8.6 Národní komisaři vyberou výstavní poplatky od vystavovatelů a odešlou je Organizačnímu výboru do 15. dubna 2018.

8.7 Každý exponát bude uveden ve výstavním katalogu pod názvem uvedeným v přihlášce.

8.8 Pokud se název exponátu liší od původního názvu (bez ohledu na to, zda je o drobnou, nebo významnou změnu), musí být původní název také uveden v přihlášce. Dále v ní musí být uvedeno identifikační číslo exponátu FIP. Toto ID číslo je možné obdržet na sekretariátu příslušné federace. Sekretariát FIP každoročně zasílá národním federacím seznam ocenění a ID čísel současně s předpisem ročních členských příspěvků.

Článek 9 – VÝSTAVNÍ POPLATKY

9.1 Výstavní poplatek v nesoutěžní třídě nebude vybírán.

9.2 Výstavní poplatek pro soutěžní třídy (s výjimkou třídy 3. a 4.) je € 70 za rám.

9.3 Výstavní poplatek ve třídě filatelistické literatury (třída 3.) je € 75 za exponát.

9.4 Výstavní poplatek pro jednorámový exponát (třída 4.) je € 110.

Článek 10 – MANIPULACE S EXPONÁTY

10.1 V případě, že je exponát doručen pozdě nebo selže přepravce, nebo v případě, že velikosti listů nejsou v souladu s článkem 7.1, exponát nebude hodnocen a výstavní poplatek se nevrací.

10.2 Každý list exponátu musí být v průhledném ochranném obalu a očíslován v pravém dolním rohu.

10.3 Organizační výbor potvrdí přijetí exponátů vystavovateli prostřednictvím národního komisaře.

10.4 Organizační výbor zašle obálky na listy exponátu a soupisku exponátu vystavovatelům prostřednictvím národního komisaře.

10.5 Každý exponát bude doručen v oficiální obálce (jedna obálka pro jeden rám). Soupiska exponátu bude vložena do obálky pro první rám.

10.6 Organizační výbor požaduje bez výjimky, aby exponáty byly doručeny národními komisaři. Osobní doručení exponátu vystavovatelem nebo jím pověřenou osobou nebude akceptováno.

10.7 Vystavovatelé ve třídě Filatelistická literatura (třída 4.) musí zaslat dva exempláře každého titulu nejpozději do 30.dubna 2018 z důvodu předběžného hodnocení. Tyto exempláře se nevrací. Periodika mohou být vystavena pouze jako kompletní ročník. Jednu sadu exponátu si ponechá Svaz českých filatelistů, druhá bude zaslána FIP. Poštovné hradí Organizační výbor.

10.8 Adresa pro zasílání exponátů filatelistické literatury bude včas sdělena Organizačním výborem.

Článek 11 – MONTÁŽ A DEMONTÁŽ EXPONÁTŮ

11.1 Montáž a demontáž exponátů zajistí Organizační výbor. V případě, že vystavovatel nebo

národní komisař požádá o spoluúčast při montáži nebo demontáži, Organizační výbor určí způsob a podmínky, za kterých to může být provedeno.

11.2 Vystavovatel nebo národní komisař platí veškeré náklady spojené s doručením exponátu na výstaviště, stejně jako náklady na převzetí exponátu po ukončení výstavy a jeho dopravu zpět vystavovateli.

11.3 Doručení exponátů organizačnímu výboru a vrácení exponátů prostřednictvím Air Cargo není přípustné.

11.4 Po demontáži a předání exponátu vystavovateli nebo národnímu komisaři nenese Organizační výbor odpovědnost za případně vzniklé problémy.

11.5 Požadavky na vrácení nebo demontáž exponátu v průběhu výstavy nebudou akceptovány.

Článek 12 – CELNÍ ŘÍZENÍ

12.1 Organizační výbor vynaloží veškeré přiměřené úsilí pro zajištění zjednodušeného postupu pro vstup exponátů do ČR s Celní správou ČR. Podrobnosti o řízení a případné požadavky budou oznámeny všem vystavovatelům prostřednictvím národních komisařů.

Článek 13 – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

13.1 Organizační výbor přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti a zabezpečení všech exponátů od jejich přijetí po vrácení. Organizační výbor nicméně neodpovídá za ztrátu nebo poškození jakéhokoliv exponátu během jeho dopravy na výstavu a z výstavy, od přijetí do vrácení exponátu a během výstavy.

13.2 Až Organizační výbor provede montáž exponátu, musí národní komisař zkontrolovat, zda jsou všechny listy a filatelistické materiály v pořádku. V případě, že některá položka chybí, musí národní komisař o této skutečnosti neprodleně informovat Organizační výbor. Národní komisař podepíše a předa Organizačnímu výboru potvrzení, že je nainstalovaný exponát v pořádku. Tento postup je třeba provést před dnem zahájení výstavy. Výjimku představuje případ, kdy byl exponát obdržen až po dni zahájení výstavy; v takovém případě bude toto potvrzení podepsáno a předáno při nejbližší příležitosti.

13.3 Každý vystavovatel musí svůj exponát na vlastní náklady pojistit (článek 50.2 řádu GREX).

Článek 14  – EXPERTNÍ SKUPINA (článek 45 řádu GREX)

14.1 Expertní skupina bude jmenována Organizačním výborem po konzultaci s konzultantem FIP.

Článek 15 – PRÁVA ORGANIZAČNÍHO VÝBORU

15.1 Má se za to, že každý vystavovatel, který podal přihlášku na výstavu PRAGA 2018, souhlasí s podmínkami uvedenými v řádu IREX.

15.2 Organizační výbor má rozhodovací pravomoc ve věcech, které nejsou upraveny ve směrnicích FIP nebo v tomto řádu IREX, a jeho rozhodnutí je konečné.

15.3 Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu řádu IREX po konzultaci s konzultantem FIP. V takovém případě budou vystavovatelé neprodleně informováni buď přímo, nebo prostřednictvím národního komisaře.

Článek 16 – SOUHLAS S TĚMITO PROPOZICEMI

16.1 Podepsáním přihlášky vystavovatelem se považuje za důkaz vyjádření souhlasu se zněním řádů IREX, GREX, GREV a SREVs.

16.2 V případě jakýchkoliv nejasností v textu vzniklých překladem je rozhodující znění v angličtině.

16.3 Pro řešení případných právních sporů jsou závazné právní předpisy ČR a případné právní spory budou řešeny příslušnými soudy v ČR.

Článek 17 – KONTAKTNÍ ADRESY

17.1 Generální sekretář: Lubor Kunc, e-mail: kunc@praga2018.cz

17.2 Generální komisař: Jiří Sedlák, e-mail: sedlak@praga2018.cz

17.3 Konzultant FIP: Bernard Jimenez, viceprezident FIP, e-mail: b.m.jimenez@wanadoo.fr

17.4 Adresa stránek výstavy: www.praga2018.cz