Menu

PRAGA 1955

O výstavě

První poválečná Mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA 1955 se konala v  roce 10. výročí osvobození ve dnech 10. až 25. září pod záštitou prezidenta republiky Antonína Zápotockého a  za podpory FIP. Heslem výstavy bylo „Mezinárodní výstava poštovních známek přispěje k  dorozumění mezi národy a  k upevnění míru“.

Výstava se konala na dvou místech od sebe nepříliš vzdálených – na Slovanském ostrově, kde byly ukázány exponáty filatelistů, a  ve výstavní síni Mánes, kde byly exponáty oficiální třídy (23 poštovních správ).

O exponátech

Výstavy se zúčastnilo 320 exponátů, z  nichž asi třetina byla ze zahraničí (ze 16 zemí). V  národní třídě soutěžilo 20 exponátů. Soutěžní výstavní exponát mohl obsadit podle propozic maximálně 5 výstavních ploch po deseti albových listech. Nejvíce exponátů bylo námětových (více než sto), kde však průměrný rozsah byl pouhé dvě plochy. Ve třídě Filatelistické zvláštnosti byly vystaveny předznámkové dopisy a  razítka, filatelistické vzácnosti, soukromé a  místní pošty, celiny, novotisky a  falza ke škodě pošty.

Obě hlavní ceny zůstaly v  Československu. Velká mezinárodní cena věnovaná prezidentem republiky byla udělena Jaroslavu Kovaříkovi za exponát známek Rakouska z  let 1850 – 1918 a  velkou národní cenu dostal Jan Mrňák. Zlatou medaili získalo ještě 8 exponátů (z toho 5 z  Československa): šlo vesměs o  exponáty klasických známek, resp. předválečného Československa, a  exponáty aerofilatelistické.

V  Čestném výboru bylo 18 zahraničních filatelistů v  čele s  L. Berthelotem a  víc než šest desítek našich filatelistů. Mezinárodní jury měla 18 členů, z  toho 7 z  Československa. V  čele jury byl předseda FIP L. Berthelot, čestným předsedou byl ing. K. Ptačovský.

Zhodnocení výstavy

I PRAGA 1955 měla bohatý doprovodný program, včetně slavnostního představení Smetanovy opery Libuše v  Národním divadle. K  atrakcím výstavy patřily i  jízdy historického dostavníku Prahou. Mezinárodní výstava PRAGA 1955 překonala všechna očekávání – navštívilo ji 102 400 osob.

V průběhu výstavy PRAGA 1955 se uskutečnila řada jednání s  vedoucími funkcionáři FIP, která směřovala k  tomu, aby v  Praze byla uspořádána první světová výstava poštovních známek. Následující kongresy FIP potom tento záměr oficiálně schválily.

 

Filatelistický materiál vydaný k výstavě